Doelstelling

Het doel van De Groene Koers is om door middel van een ketensamenwerking in de sector te komen tot realistische, haalbare en betaalbare maatregelen op het gebied van emissiereductie.

Realistisch – kiezen voor de reeds bewezen maatregelen, naast de meest kansrijke c.q. toekomstbestendige opties.

Haalbaar – praktisch toepasbaar, technisch mogelijk en passend bij de sector.

Betaalbaar – de kosten en baten dienen in balans te zijn met een gezond kosten- en verdienmodel voor de keten.

De doelen bereiken we via de Koersprojecten, de spil van De Groene Koers. Een Koersproject is een tijdelijke samenwerking waarmee op projectmatige wijze een idee of vraagstuk in relatie tot DGK verder ontwikkeld en/of samen opgelost wordt. De Koersprojecten hebben ten doel om emissie reducerende maatregelen in de praktijk te beproeven en aan te tonen, om de benoemde stimulansen te concretiseren en om kennis te delen. De Koersprojecten zijn daarmee de aantoonbare resultaten van De Groene Koers. Hoe en met welke instrumenten we deze doelen bereiken leest u in de Governance- en organisatiestructuur.

 

 

Visie

De visie van De Groene Koers is om vanuit een ketensamenwerking in de sector van Bouw & Infra, waaronder ook het groenonderhoud wordt verstaan, de emissie-reductie uit het Klimaatakkoord in 2030 aantoonbaar te behalen, en zo mogelijk te versnellen. De Groene Koers moet leiden tot:
• Het vergroten van de bewustwording van realistische, haalbare en betaalbare mogelijkheden voor emissie-reducerende maatregelen.
• Het vergroten van de bereidwilligheid om emissie-reducerende maatregelen toe te passen in Bouw & Infra én uit te vragen én te belonen via aanbestedingen.
• Toepassen van pilotprojecten in de praktijk om emissie-reducerende maatregelen te beproeven en aan te tonen.
• Kennis te delen over (succesvolle) beproefde emissie-reducerende maatregelen.
• Bespreekbaar maken van belemmeringen die worden ervaren en gezamenlijk tot oplossingen te komen.
• Ontwikkelingen op het gebied van emissie-reducerende maatregelen stimuleren door gezamenlijk in de keten te investeren in capaciteit, middelen en kennis.
• Aantoonbaar meten en monitoren van de ontwikkeling van de emissiereductie.
• Zorgdragen dat voor iedere deelnemer in de keten er toepasbare maatregelen zijn (geen ‘one-size-fits-all).
• Werken aan vraaguniformiteit ten aanzien van emissie-reducerende maatregelen.

 

 

Doel & Ambities

De Groene Koers is geen doel op zich. Het faciliteert en stimuleert sectorontwikkeling en samenwerking in de keten van Bouw & Infra, waaronder ook groenonderhoud wordt verstaan, richting emissiereductie van mobiele werktuigen en (bouw)materieel. Door ketensamenwerking in de sector leidt De Groene Koers tot realistische, haalbare en betaalbare maatregelen op het gebied van emissiereductie.
Meer informatie over de doelen en ambities van de De Groene Koers is beschreven in de Governance- en organisatiestructuur. Hierin is eveneens de wijze van sturing en organisatie van De Groene Koers beschreven om daarmee de doelen van De Groene Koers te kunnen verwezenlijken.

 

Ambities

DGK als nationaal sectorplatform
DGK heeft de ambitie om met DGK als nationaal sectorplatform namens de sector de verbindender te zijn voor verduurzaming van de transitie mobiele werktuigen in de Bouw & Infra. Binnen het platform van DGK organiseert de Bouw & Infra zich in de ontwikkeling, toepassing en realisatie van emissie-reducerende initiatieven. DGK neemt daarin de verbindende rol in het samenbrengen van alle bestaande en nieuwe initiatieven onder één overkoepelend platform, zijnde de DGK. Daarmee is DGK het centrale sectorale aanspreekpunt voor overheidsorganisaties en partijen in de ontwikkeling, toepassing en realisatie voor de emissie-reducerende initiatieven en voor de transitie voor verduurzaming van mobiele werktuigen in de Bouw & Infra. DGK draagt actief bij aan het (tot stand komen van het) sectorplan in het kader van het Klimaatakkoord.


Slimme verbindingen en Slim samen werken
Vanwege de brede maatschappelijk opgave op het gebied van emissies zijn er vele andere gerelateerde initiatieven, zoals onder meer Strategie I&W Transitiepaden (onder andere tenminste ZE Bouwplaats 2030), Schone Lucht Akkoord, doorstart Green Deal Duurzaam GWW 2.0, Mobiliteitsalliantie, Logistieke Alliantie, Topsector Logistiek, BTIC, Bouwlogistiek, Groene Groeiers, EmissieNetwerkInfrastructuur (ENI), enzovoort. De Groene Koers zoekt naar slimme verbindingen met deze en andere gerelateerde initiatieven om in deze gezamenlijke verbindingen slim samen te kunnen werken en daarmee de impact op emissie-reductie te kunnen versnellen en vergroten.


Verder kijken dan CO2 en Nox-reductie
DGK kijkt bij de emissie-reducerende maatregelen vanuit de bredere maatschappelijke context eveneens naar de mogelijkheden voor de reductie van fijnstof (PM). Daarbij heeft DGK een lange termijnambitie voor zero-emissie voor mobiele werktuigen en (bouw)materieel op een bouwlocatie voor de Bouw & Infra, waaronder het groenonderhoud wordt verstaan.


Bouw & Infra ruimte geven om ‘te kunnen bouwen’
Met DGK en de betrokken partners kunnen slimme oplossingen worden gezocht om de bouw & infra de ruimte te geven om de bouw in beweging te houden met de toepassing van emissie-reducerende maatregelen zodat de omgeving dan wel natuur geen nadelige gevolgen ondervindt van de werkzaamheden.


Samen werken in netwerken voor het realiseren van projecten
Het samen werken in netwerken is heel krachtig. De openheid van een netwerk en de gerichtheid op het gezamenlijk perspectief en de te behalen resultaten maken dat er veel energie kan ontstaan en dat er veel ontwikkeld wordt.


Kennisdelen
Het delen van kennis op het gebied van emissie-reducerende maatregelen – bijvoorbeeld: Wat is haalbaar? Wat is aangetoond? Welke ontwikkelingen komen er aan? – is één van de ambities voor De Groene Koers. De sector kenmerkt zich door vele initiatieven en vooruitstrevende ontwikkelingen, echter blijven deze soms onderbelicht of onbekend voor de gehele keten. De Groene Koers heeft zich daarom als ambitie gesteld om haar opgedane kennis actief en toegankelijk te delen met de gehele keten. Kennisdelen vindt op diverse momenten en in verschillende vormen plaats. Dit doen we onder meer door het organiseren van pitchdagen waarbij ondernemers de laatste ontwikkelingen en maatregelen toelichten, via kennissessies waar kennisdragers hun ontdekkingen delen, via reeds bestaande evenementen voor Bouw & Infra zoals Infratech, TechnischeKontactDagen, Waterbouwdag en Groentechniek Holland.