Koersprojecten (pilots) voor beproeven en aantonen effectiviteit van maatregelen

Van initiatief naar Koersproject
Koersprojecten komen voort uit initiatieven van personen en/of organisaties die vooruit willen en kunnen lopen om de transitie concreet in gang te brengen.
Via een aantal stappen komen we van initiatief tot Koersproject.

 

 

| DE GROENE KOERS VOOR BOUW & INFRA MEETS LIVING LAB AMSTERDAM |

Onlangs waren verschillende betrokkenen van het Living Lab Amsterdam te gast bij de kennissessie van De Groene Koers. Het durven stellen van duurzame ambities en gezamenlijk werken aan grootse uitdagingen zijn onder andere besproken tijdens deze sessie. De transitie naar emissievrij werken in de ondergrond is een uitdaging, maar met samenwerkingen kunnen fundamentele stappen gezet worden.
Henri van der Kamp, Jesper Pottuit, Harry Wijers, Michiel Vlam en Wencke De Niet: hartelijk dank voor jullie komst en het delen van ervaringen. Het was een mooi gesprek onder leiding van moderator Anne-Fokke De Vries, op een duurzame locatie Circl NL.

Koersproject “De Groene Keet”:
GROENE STAP IN VERDUURZAMING BOUWMATERIEEL

KWS en De Groene Koers voor Bouw & Infra starten het Koersproject “De Groene Keet”.

Hiermee geven we gezamenlijk invulling aan de gemeenschappelijke en maatschappelijke opgave om de emissie van schadelijke stoffen in de sector Bouw & Infra terug te dringen, waarmee we bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

KWS Infra Amsterdam-Utrecht werkt samen met De Groene Aggregaat (by MARU) en Wattsun Pop-Up Power aan “De Groene Keet”, een groene, duurzame en emissieloze bouwkeet. Deze bouwkeet bevat geen aggregaat, maar een accu en zonnepanelen en stoot geen emissies uit. In het Groene Koers-project wordt onderzocht wat de benodigdheden zijn om geheel over te stappen op de toepassing van zonnepanelen en een accupakket, zodat een aggregaat niet langer benodigd is en de keet geheel zelfvoorzienend wordt. Deze keet zal vanwege het aantal zonuren in de zomer naar verwachting anders functioneren dan in de winter, én ook dan functioneel duurzaam zijn.
In de loop van 2021 gaan we “De Groene Keet” daadwerkelijk in gebruik nemen, zodat we de werking in de praktijk kunnen ervaren en dit kunnen delen met geïnteresseerden.

De Groene Aggregaat (by MARU) levert de hybride ombouw van deze Groene Keet. Zowel zonnepanelen, aggregaat, koppeling & accupakket worden door MARU in de bestaande keet gebouwd. Wattsun Pop-Up Power levert een draagbaar en stapelbaar batterijsysteem waarmee overtollige zonne-energie opgeslagen wordt. Daarnaast gaat Wattsun ingezet worden om, wanneer nodig, extra energie toe te voegen in de winterperiode. Deze emissievrije energie kan vervolgens flexibel zowel binnen als buiten de keet ingezet worden.

KWS sluit zich aan bij De Groene Koers vanwege de ruimte voor kennisdeling vanuit het project, het kunnen verbinden met andere partijen en het gezamenlijk op zoek gaan naar aanknopingspunten om verduurzaming sneller en effectiever te kunnen realiseren. Met deze ketensamenwerking bundelen we de krachten en dragen we bij aan de verduurzamingsopgave.

Meer informatie en contact Meer informatie over het Groene Koers-project leest u op deze pagina www.degroenekoers.nl/degroenekeet
Hier houden we u ook tijdens het project op de hoogte van onze ontdekkingen. Meedenken kan uiteraard ook, waarvoor we u graag actief uitnodigen om uw ideeën met ons te delen.

Ook kunt u contact opnemen met Tim Rietmeijer, adviseur duurzaamheid KWS (+31 6 1160 7345 – trietmeijer@kws.nl).
Of Wendy van Schaik, procesbegeleider De Groene Koers (+31 6 1124 1671 – schaik@appm.nl).

 

 

Koersproject: “De Wouwse Plantage” DE DUURZAME KETEN OP DE PLANTAGEBAAN

BAM Infra sluit zich bij De Groene Koers voor Bouw & Infra aan met het project. “De Wouwse Plantage”.

BAM Infra Nederland laat met deelname aan de Groene Koers met het project de Wouwse Plantage zien waar het voor staat en hoe zij invulling geeft aan de gemeenschappelijke uitdaging om de emissie van schadelijke stoffen terug te dringen om de klimaatdoelstellingen voor de komende jaren te behalen.

Werken op duurzame en groene wijze staat centraal bij deze opgave en er worden realistische, haalbare en betaalbare maatregelen en middelen ingezet die leiden tot emissiereductie. Zo zet BAM onder andere een elektrische wals in bij het aanbrengen van Laag Energie Asfalt Beton (LEAB). Door de elektrische aandrijving stoot de wals geen CO2, stikstof en andere schadelijke broeikasgassen uit, en leidt tot een CO2-reductie van 42.000 kilogram per jaar ten opzichte van een wals die draait op fossiele brandstof.

BAM rijdt met al haar asfaltmaterieel op HVO-brandstof (Hydrotreated Vegetable Oil). Deze biobrandstof reduceert CO2-uitstoot met 89% en leidt tot een aanzienlijk lagere emissie van fijnstof en schadelijke broeikasgassen. Op de bouwplaats heeft BAM een duurzame bouwkeet geplaatst waar energie wordt opgewekt met een solar-unit. Alle opgewekte energie wordt opgeslagen in een powerbank met een opslagcapaciteit van 86kWh. Hiermee wordt jaarlijks 3.045 liter diesel bespaard en 10.400 kilogram CO²-reductie behaald.

Met dit Groene Koers-project toont BAM aan welke praktische en inzetbare technieken op het gebied van emissiereductie mogelijk zijn en ook inzetbaar zijn voor anderen in de keten. Kennis die wordt opgedaan in dit project wordt actief gedeeld tijdens kennisinjectie-sessies van De Groene Koers en via www.degroenekoers.nl/duurzameketenopdeplantagebaan. Uiteraard bieden wij ook gelegenheid om het Koersproject op locatie te bezoeken en in gesprek te gaan met de direct betrokkenen.

Meer informatie en contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Ooms (bert.ooms@bam.com)
Wendy van Schaik, procesbegeleider De Groene Koers voor Bouw & Infra (schaik@appm.nl – 06-11241671)