Meerwaarde en Startpositie

Meerwaarde van
De Groene Koers


De Groene Koers wil als sectorplatform van meerwaarde zijn. Dit doet zij door:
• Praktische, flexibele en concrete aanpak: we gaan iets ‘doen’ op basis van behoefte en besteden energie aan realistische maatregelen.
• Verbinden van deelnemers, kennisdeling en delen van ervaringen en mogelijkheden in de keten vanuit bestaande relaties.
• In samenwerking ontwikkelen en ontdekken van maatregelen en combineren van middelen.
• In beeld brengen en delen van goede voorbeelden en initiatieven ten aanzien van emissie- reducerende maatregelen.
• Het beproeven en aantonen van (potentiële) emissie-reducerende maatregelen en oplossingen in (pilot)projecten.
• Voortzetten van acties en ontwikkelingen uit eerdere trajecten
(bijvoorbeeld Green Deal Het Nieuwe Draaien en Duurzaam GWW 2.0).
• De uitkomsten zijn voor iedereen


Startpositie
De Groene KoersBij de start van het initiatief van De Groene Koers is ervoor gekozen om te starten met het in beeld brengen van de huidige situatie van de verduurzaming van mobiele werktuigen en (bouw)materieel, de beschikbare maatregelen en de mogelijkheden voor samenwerking op dit gebied. Immers, op basis van een gezamenlijk bepaalde basissituatie kunnen de behoefte, urgenties en vervolgstappen worden bepaald en samenwerkingen tot stand komen. Op basis van gesprekken, interviews en verbindingen met andere gerelateerde initiatieven zoals de Green Deal Het Nieuwe Draaien, ZE Bouwplaats 2030 en het Schone Lucht Akkoord is de huidige situatie in beeld gebracht, zijn kansen, belemmeringen en behoefte benoemd. Tevens is verkend hoe in de sector wordt gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking in de gehele keten. Het geheel is onderbouwd met beschikbare data. Het resultaat hiervan is de Startpositie van De Groene Koers, die op 26 februari 2020 is gepresenteerd. De Startpositie en de bijbehorende presentatie zijn als bijlagen 1 en 2 bij dit document gevoegd. De Startpositie geeft inzicht in de huidige situatie van mobiele werktuigen en (bouw)materieel, op welke wijze de sector georganiseerd is, welke technische maatregelen en innovaties nu al beschikbaar zijn en welke ontwikkelingen te verwachten zijn in de toekomst. Ook geeft de Startpositie inzicht in de beschikbare (financiële) regelingen en akkoorden waarmee emissie-reducerende maatregelen gestimuleerd kunnen worden. Tot slot worden de stimulansen benoemd waarmee De Groene Koers aan de slag wil om, in samenwerking via slimme verbindingen, in de zichtperiode tot 2030 een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van realistische, haalbare en betaalbare maatregelen op het gebied van emissiereductie.
Chat openen