Ga naar de inhoud

Resultaten nationale materieelenquête mobiele werktuigen bekend

In 2020 heeft TNO van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren onder machine-eigenaren, -huurders, -verhuurders en –leveranciers naar de samenstelling van het mobiele machinepark, in nauwe samenwerking met De Groene Koers en met medewerking van veertien brancheorganisaties. Het rapport biedt interessante nieuwe inzichten zoals over de milieu-impact van mobiele machines, machinekenmerken en inzet van machines, wat van grote toegevoegde waarde is voor het stellen van haalbare en betaalbare milieu-eisen aan materieel op weg naar een emissie-arme en uiteindelijk emissievrije sector.

Lees hier de resultaten

De bouw-, infra- en groensector staan voor een grote klimaatopgaaf (emissievrij in 2030) wat vraagt om versnelde verduurzaming van materieel. Daarvoor is inzicht nodig in het huidige materieelpark van mobiele werktuigen. Als je weet waar je staat, kan je haalbare milieu-eisen aan materieel stellen. Dat geldt in bijzonder voor het inkoopbeleid van de overheid. Als opdrachtgever voor tal van projecten waar materieel wordt ingezet, kan zij een sterke impuls geven aan verduurzaming van materieel en reductie van de uitstoot. Daarvoor heeft de overheid inzicht nodig in actuele cijfers over omvang en samenstelling van het park. Daarom heeft TNO in 2020 van IenW opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren naar de samenstelling van het mobiele machinepark in Nederland. Sectorplatform De Groene Koers van BMWT, Koninklijke Bouwend Nederland, Cumela en VHG werd daarbij nauw betrokken als klankbord.

Meer inzicht in machinekenmerken en milieu-impact van mobiele werktuigen

De enquête heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de omvang van het machinepark voor verschillende machinetypen, bijvoorbeeld dat voor een aantal machinetypen het machinepark fors groter is dan tot nu toe gedacht. Er is tevens zicht gekomen op verschillende soorten machines die eerder nog niet in beeld waren. Ook wat betreft de kenmerken van machines is het inzicht verbeterd, zo ligt bij sommige machinetypen het gemiddelde motorvermogen hoger dan gedacht. Er is ook gedetailleerde informatie over de inzet van machines verzameld, hieruit blijkt onder andere dat verschillende machinetypen een langere levensduur hebben dan eerder aangenomen.

Dit is de output

De respons was onvoldoende om voor álle soorten mobiele machines een betrouwbaar beeld te krijgen van de aantallen, maar bleek wel voldoende rijk om zinvolle conclusies te trekken en tot interessante nieuwe inzichten te komen. Bijvoorbeeld over de milieu-impact van mobiele machines, inzet van duurzame brandstoffen, toepassing van nieuwe aandrijftechnieken, blinde vlekken in het park, relevantie van machinedata als instrument voor verduurzaming, aandeel stationair draaien, aandeel emissieklassen en gebruik van emissiereducerende technieken zoals Het Nieuwe Draaien.

Hoe nu verder?

De nieuwe inzichten zullen gebruikt worden in het traject rondom het opstellen van de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). De Groene Koers dankt alle deelnemers aan de materieel-enquête voor hun tijd en inspanning. De output helpt ons om voor de sector in te zetten op lage emissie én zero-emissie oplossingen als leidraad op samen op weg te gaan naar een uitstootvrije sector.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021