Ga naar de inhoud

Gemeente Arnhem deelt kennis over emissieloos bouwen

Gemeente Arnhem wil zoveel mogelijk werken met werktuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten. Om hiermee ervaring op te doen heeft deze gemeente de HFR (Hoogwaardige Fietsroute) Hugo de Grootstraat/Valckenierstraat als pilotproject emissieloos gerealiseerd. Inmiddels zijn alle geleerde lessen en behaalde resultaten gerapporteerd. Een mooi moment om dit te delen met iedereen binnen het landelijke netwerk van de Groene Koers.  

Delen van kennis

De geleerde lessen worden omgezet in een roadmap emissieloos bouwen. Dit wordt de basis voor de aanbesteding en uitvoering van toekomstige GWW projecten in Arnhem. Hierbij wordt zoveel mogelijk afgeestemd op de landelijke Routekaart SEB en worden de lokale markt partijen/aanbestedende diensten betrokken.

Schone en gezonde leefomgeving

De inzet van emissieloos materieel zorgt initieel voor reductie van stikstof, fijnstof en CO2. Een tweede doel was onderzoeken of zero-emissie en/of emissiearm materieel op andere vlakken voordelen biedt, vergeleken met regulier materieel. Denk bijvoorbeeld aan de hinderbeleving. Deze meerwaarde is afgezet tegenover de (eventuele) meerprijs van zero-emissie materieel en/of emissiearm materieel. Tot slot is gekeken naar eventueel profijt of kansen op het gebied van andere duurzaamheidsthema’s. Denk o.a. aan: klimaatadaptatie (afkoppelen en voorkomen hittestress), gebruik van circulaire bouwmaterialen en hergebruik van materialen.

Monitoring

Het bijgevoegde rapport ‘Hoogwaardige fietsroute Hugo de Grootstraat – Valckenierstraat Pilot Schoon en Emissieloos Bouwen‘ beschrijft de resultaten uit het onderzoek van RHDHV. In het rapport is een vergelijk gemaakt tussen de emissies die samenhangen met het oorspronkelijk ontwerp van de gemeente (de referentie situatie) en de emissies die samenhangen met de daadwerkelijk gerealiseerde situatie. Dit zodat de impact van de inzet van het elektrisch materieel en HVO konden worden bepaald. Dit betekent ook dat de impact van de tussentijds doorgevoerde ontwerp optimalisaties zijn meegenomen in de resultaten van het onderzoek. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij het interpreteren van de gerapporteerde resultaten omdat de impact ervan substantieel is.

> Bekijk rapport Hoogwaardige Fietsroute Hugo de Grootstraat - Valckeniersstraat Pilot Schoon en Emissieloos bouwen

> Bekijk eindrapport Pilot Schoon en Emissieloos bouwen

Resultaten

Uit de berekeningen blijkt dat er substantiële reducties van de verschillende emissies zijn behaald.: -80 % fijnstof, -73 % stikstofoxiden en -99 % CO2. Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan de inzet van elektrische werktuigen. Met de maatregelen voor de mobiele werktuigen is 12.932 liter diesel bespaard.

Wanneer de resultaten worden vergeleken met het verplichte basisniveau voor mobiele werktuigen en bouwlogistiek van de Routekaart Schoon en Emissieloos bouwen (SEB) zijn de conclusies als volgt:

  • Voor Mobiele Werktuigen op de Bouwplaats is 100% voldaan aan het gestelde basisniveau voor 2023 en 2025.
  • Voor Mobiele Werktuigen op de Bouwplaats is voor 89% voldaan aan het gestelde basisniveau voor 2028.
  • Voor Mobiele Werktuigen op de Bouwplaats is voor 78% voldaan aan het gestelde basisniveau voor 2030.
  • Voor Bouwlogistiek is 100% voldaan aan het gestelde basisniveau voor 2023, 2025, 2028 en 2030.

Wie is De Groene Koers?

De Groene Koers wordt vertegenwoordigd door:

  • Koninklijke Bouwend Nederland – Jorrit van Ommen
  • BMWT – Hans Zwaanenburg
  • Cumela – Nico Willemsen
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Mario Geuze
  • MKB Infra – Pieter Boelhouwer

Initiatief van


© De Groene Koers – 2021